عضو اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان

۱۳

عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

دارای مجوز توزیع کننده شرکت خارجی از وزارت صنعت معدن

عضو اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

عضو اتحادیه صنف لوازم صنف ایمنی و آتش نشانی

عضو وندور لیست وزارت نفت