تقدیرنامه های شرکت ایمن سپهر

طی چندین سال موفق و اجرای پروژه های مختلف برای سازمان های مختلف این افتخار را داشته ایم که از هر کدام از سازمان ها تقدیر نامه ای برا یحسن انجام کار دریافت نماییم.در زیر تعدادی از این تقدیر نامه ها را مشاهده می نمایید.