لباس محافظ

لباس محافظ شیمیایی drager محافظت کامل در برابر گازها، مایعات و ذرات خطرناک ضد گاز ایده آل برای حوادث خطرناک است. ایمن سپهر نماینده رسمی دراگر