تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی چیست؟

تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی چیست؟

تجهیزات امداد و نجات آتش نشانی به عنوان عامل نجات انسان در حادثه می باشد و همین موضوع لزوم کارکرد دقیق در زمان بحران را نشان می دهد.